Search   
 
-A +A
 
www.ah-suratthani.org
HOME

เกี่ยวกับสมาคม

โครงสร้างสมาคม
ระเบียบและสวัสดิการสมาชิก
ติดต่อสมาคม
 
การสมัครสมาชิก
การรักษาสภาพสมาชิก
การต่อสภาพสมาชิก
สวัสดิการสมาชิกคลอดบุตร
สวัสดิการรักษาพยาบาล
สวัสดิการเดือนร้อนเฉพาะหน้า
สวัสดิการทุนการศึกษา
สวัสดิการทุนประกอบอาชีพ
สวัสดิการอุปกรณ์คนพิการ
สวัสดิการสมาชิกเสียชีวิตนายกสมาคมคนพิการฯ  ออกเยี่ยมองค์กรสมาชิกเครือข่าย

สมาคมคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (องค์กรสาธารณประโยชน์) ร่วมกับ ชมรมคนพิการอำเภอเวียงสระ จัดกิจกรรมออกเยี่ยมสมาชิกโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ บรรยายพิเศษ เรื่อง “สิทธิ โอกาส และประโยชน์ กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชน” ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
                ๑     เพื่อให้สมาชิกคนพิการ  มีขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิต เข้าถึงสิทธิ    โอกาส และประโยชน์ที่พึงควรได้รับ และทราบถึงขั้นตอนการขอรับการช่วยเหลือของคนพิการ
                ๒    เพื่อให้องค์กรเครือข่ายการดูแล ช่วยเหลือคนพิการในชุมชน มีความรู้ความเข้าใจในการดูแล ช่วยเหลือคนพิการอย่างถูกวิธี
                ๓    เพื่อให้ผู้นำคนพิการ  ติดตาม ดูแลรักษา  การฟื้นฟูสมรรถภาพ   และตรวจเยี่ยมที่บ้านสมาชิกให้ ครอบคลุม 
                ๔    เพื่อสร้างความรัก สามัคคี สานสัมพันธ์อันดี ในหมู่คณะคนพิการ ครอบครัว และชุมชน

           วันที่  ๒๑  กันยายน  ๒๕๕๔   นายวนิช   ภาระกิจ   นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารชมรมคนพิการอำเภอเวียงสระ   จัดกิจกรรมออกเยี่ยมสมาชิกสมาคมฯ   และบรรยายพิเศษ เรื่อง  "สิทธิ โอกาส และประโยชน์ กับการพัฒการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมน" ขึ้น ณ  ห้องประชุม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เทศบาลตำบลเขานิพันธ์  โดยได้รับการสนับสนับสนุนเป็นอย่างดี จากนายพรรณเลิศ   ชูช่วยสุวรรณ   นายกเทศมนตรีตำบลเขานิพันธ์ และคณะผู้บริหาร  พร้อมได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี จากสมาชิกคนพิการ  และนายนันทวุฒิ  วารี  ประธานชมรมคนพิการทุกประเภทเทศบาลตำบลเขานิพันธ์


 

 

 

 

 

         วันที่  ๒๒  กันยายน  ๒๕๕๔   นายวนิช   ภาระกิจ   นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารชมรมคนพิการอำเภอเวียงสระ   จัดกิจกรรมออกเยี่ยมสมาชิกสมาคมฯ   และบรรยายพิเศษ เรื่อง  "สิทธิ โอกาส และประโยชน์ กับการพัฒการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมน" ขึ้น ณ  ห้องประชุม  เทศบาลตำบลทุ่งหลวง  โดยได้รับการสนับสนับสนุนเป็นอย่างดี จากนายสมศักดิ์  นวลแก้ว   นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง และคณะผู้บริหาร  พร้อมได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี จากสมาชิกคนพิการ  และนายเดโช  เหมือนวงศ์  ประธานชมรมคนพิการทุกประเภทเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

         พิธีเปิดการประชุม  ได้รับเกียรติจาก  นายสมศักดิ์   นวลแก้ว  นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง  เทศบาลตำบลทุ่งหลวง  ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุม เวลา  ๑๐.๐๐  น. พร้อมบรรยายพิเศษ  เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยเทศบาลตำบลทุ่งหลวง  สร้างความยินดีและประทับใจให้กับสมาชิกคนพิการที่เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างยิ่ง  พร้อมทั้งได้รับดูแล ชมรมคนพิการทุกประเภทเทศบาลตำบลทุ่งหลวง เพื่อส่งเสริมกิจกรรมให้เกิดขึ้นกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหลวงต่อไป

         พร้อมกันนี้  นายวนิช  ภาระกิจ  นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้เรียนเชิญนายสมศักดิ์  นวลแก้ว  นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง ร่วมเป็นเกียรติมอบรถเข็นให้กับนายสมชัย    ขรัวทองเขียว  ซึ่งเป็นคนพิการซ้ำซ้อน  ตาบอด และขาอ่อนแรง

 

 

 

 

 

 

      วันที่  ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๔   นายวนิช   ภาระกิจ   นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารชมรมคนพิการอำเภอเวียงสระ   จัดกิจกรรมออกเยี่ยมสมาชิกสมาคมฯ   และบรรยายพิเศษ เรื่อง  "สิทธิ โอกาส และประโยชน์ กับการพัฒการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมน" ขึ้น ณ  อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านส้อง  โดยได้รับการสนับสนับสนุนเป็นอย่างดี จากนายคนองศิลป์  ชิตรกุล   นายกเทศมนตรีตำบลบ้านส้อง และคณะผู้บริหาร  พร้อมได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี จากสมาชิกคนพิการ   และนายอรุณ    มีแสง    ประธานชมรมคนพิการทุกประเภทเทศบาลตำบลบ้านส้อง

         พิธีเปิดการประชุม  ได้รับเกียรติจาก  นายคนองศิลป์  ชิตรกุล  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านส้อง  เทศบาลตำบลบ้านส้อง  ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุม เวลา  ๑๐.๐๐  น. พร้อมบรรยายพิเศษ  เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยเทศบาลตำบลบ้านส้อง  สร้างความยินดีและประทับใจให้กับสมาชิกคนพิการที่เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างยิ่ง  พร้อมทั้งได้รับดูแล ชมรมคนพิการทุกประเภทเทศบาลตำบลบ้านส้อง เพื่อส่งเสริมกิจกรรมให้เกิดขึ้นกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้องต่อไป

        

 

 

 

 

 HOME
|

เกี่ยวกับสมาคม

|
โครงสร้างสมาคม
|
ระเบียบและสวัสดิการสมาชิก
|
ติดต่อสมาคม
      ©Copyright 2002-2018 All rights reserved.
สมาคมคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงาน เลขที่ 71/27 หมู่ที่ 1 ถ.กาญจนวิถี ซอย 12
ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077-213342 Fax: 077-213343
Email : info@ah-suratthani.org
 
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :