search  
 
-A +A
 
www.ah-suratthani.org
HOME

เกี่ยวกับสมาคม

โครงสร้างสมาคม
ระเบียบและสวัสดิการสมาชิก
ติดต่อสมาคม
   
การสมัครสมาชิก
การรักษาสภาพสมาชิก
การต่อสภาพสมาชิก
สวัสดิการสมาชิกคลอดบุตร
สวัสดิการรักษาพยาบาล
สวัสดิการเดือนร้อนเฉพาะหน้า
สวัสดิการทุนการศึกษา
สวัสดิการทุนประกอบอาชีพ
สวัสดิการอุปกรณ์คนพิการ
สวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต
 
 

การประชุมวิพากษ์แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉบับที่ ๒

        วันที่   ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๕   จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ร่วมกับ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี  องค์กรคนพิการ และสมาคมคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  จัดการประชุมวิพากษ์แผนพัฒนาคุณดภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ฉบับที่ ๒  (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)  ณ โรงแรมเค พาร์ค อ.เมืองสุราษฎร์ธานี  มี  นายวินชัย   อุยางกูร   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุม  โดยมีคนพิการทุกประเภทในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมวิพากษ์  จำนวน  ๑๐๐  คน


 

นายวินชัย   อุยยางกูร   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี   ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด การประชุมวิพากษ์แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉบับที่  ๒  พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

 

นางปุณจรีย์    ขุนเพชร์    นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  กล่าวรายงาน


 

รองศาสตราจารย์  สอรัฐ   มากบุญ   อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  ให้เกียรติเป็นวิทยากร การจัดประชุมวิพากษ์แผนพัฒนาคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

นายวนิช   ภาระกิจ   นายกสมาคมคนพิการฯ  และประธานสภาคนพิการทุกประเภทจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ต้อนรับประธานในพิธีเปิด และวิทยากร การจัดประชุมวิพากษ์แผนพัฒนาคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี


 

 

 

 

 

 

ผู้นำคนพิการ  ผู้ปกครองคนพิการ  และผู้นำท้องถิ่น   ร่วมวิพากษ์แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ครบถ้วนมากขึ้น  โดยมีผู้นำคนพิการจำนวนมากเข้าร่วมรับฟังการวิพากษ์ในครั้งนี้ 

 

คณะกรรมการ ยกร่างแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี   ประชุมสรุปจัดทำแผน  หลังได้รับฟัง และการวิพากษ์ จากสมาชิกคนพิการ  ผู้ปกครองคนพิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำเป็นแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดสุราษณร์ธานี  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) เพื่อประกาศใช้ต่อไป 
  |
HOME
|

เกี่ยวกับสมาคม

|
โครงสร้างสมาคม
|
ระเบียบและสวัสดิการสมาชิก
|
ติดต่อสมาคม
 
  ©Copyright 2002-2016 All rights reserved.
สมาคมคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สำนักงาน เลขที่ 71/27 หมู่ที่ 1 ถ.กาญจนวิถี ซอย 12
ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
Tel : 077-213342 Fax: 077-213343
Email : info@ah-suratthani.org
 
   
คุณเข้าเยี่ยมชมเป็นอันดับที่ :